ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID 19 TRONG NGÀY ĐẦU TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU ĐẠI DỊCH